קול קורא

לכנס ה – 50 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

21-22בינואר 2019

logo_iss

אוניברסיטת חיפה



המועד האחרון להגשת תקצירים לכנס הוא 20.10.2018

העלאת תקצירים דרך מערכת ההרשמה של הכנס בלבד

https://registration.israel-sociology.org.il/2019

פרטים נוספים לגבי הכנס יעודכנו בהמשך באתר הכנס:

http://www.iss-annual-conference.org.il/2019

ועדת הכנס: אוריבן-אליעזר (יו"ר הכנס uriben@soc.haifa.ac.il), רבקה רייכמן, דנה זרחין, אסא מרון, עמידסעאבנה, יובל פיינשטיין, מהא שחאדה

רכזת הכנס: מורןטלמור isscon2019@gmail.com

מזכירת האגודה הסוציולוגית הישראלית: נעה זרקא NoaZarka@israel-sociology.com


על נושא הכנס

תחת הכותרת "בין ניאו-ליברליזם לפופוליזם" הכנסיבקש לברר את הקשר בין המשטר הניאו-ליברלי, ובמיוחד תוצאותיוההרסניות עבור הסולידריות החברתית, לבין עלייתם של מנהיגים ודפוסי שלטוןהמבוססים על פופוליזם אתנו-לאומי. כבכל שנה, לצד הנושא המרכזי יעסוק הכנסבמגוון רחב של סוגיות סוציולוגיות ותחומי עניין סוציולוגים.

הניאו-ליברליזם התפתח כתגובתנגד למשטרי "ליברליות מוטמעת" ולמדינת הרווחה, שמוסדו בעקבותמלחמת העולם השנייה. במסגרת הפרויקט הניאו-ליברלי שוקמו העוצמהוצבירת ההון של אליטות כלכליות וחל גידול אדיר באי-שוויון. גלהמחאה העולמי שפרץ בשנת 2011 על רקע תוצאות אלה, תוך קריאהלהתנגדות וצדק חברתי, הוביל מגמות פוליטיות סותרות: לצד עלייה בתמיכהבשמאל הסוציאל-דמוקרטי המתחדש (ברני סאנדרס וג'רמי קורביין, למשל), חלה עלייהבתמיכה בימין, ובמיוחד במנהיגים אשר קידמו פוליטיקה של לאומנות וקסנופוביה, ופעולה מחוץלממסד הפוליטי המאורגן אשר זכתה לכינוי פופוליזם (דוגמת דונלד טראמפ ומארי לה-פן).הכנס יבחן את מצבו העכשווי של הניאו-ליברליזם, בארץ ובכלל, את עלייתו של הפופוליזםהאתנו-לאומי, ואת יחסי הגומלין ביניהם. 

הדוברת המרכזית של הכנס היא Fatma Müge Göçek, פרופסורלסוציולוגיה מאוניברסיטת מישיגן, אן-הארבור. עבודתה ממוקמת במפגש שביןסוציולוגיה פוליטית, סוציולוגיה היסטורית השוואתית, ולימודימגדר. עבודותיה עסקו בפוליטיקה של טורקיה המודרנית, מחאה חברתית, לאומיות,ניאו ליברליזם, מיעוטים ואלימות קולקטיבית. הכותרת של הרצאתה היא: Turkey and the US: Between Neoliberalismand Populism?.



מבנה הכנס

הכנס יכלול מושבי מליאה, מושבי מינימליאה, מושבים נושאיים ושולחנות עגולים. במושבי מליאה ומיני מליאה יוצגוהרצאות מוזמנות. לצִדן, יתקיימו בכל אחד מימי הכנס מושבים מכונני נושא, בהם יוצגומחקרים של חברי/ות האגודה בנושאים סוציולוגים מגוונים. המושבים הנושאיים יאורגנוברובם על ידי ראשי/ות הקהילות המקצועיות של האגודה, על פי הקצאה של מספר המושביםועל בסיס שיקולים של שיתוף פעולה בין הקהילות וקשרי תוכן בין הנושאים. לפרטים עלהקהילות המקצועיות הפועלות באגודה, ראו: http://www.israel-sociology.org.il/index.aspx?id=1994

הוועדה המארגנת החליטה להוסיף לתוכנית הכנסמושב שולחנות עגולים (round tables). מטרת המושב היאלעודד שיח מפרה וידידותי בין חוקרים/ות (חברי/ות סגל וסטודנטים/ות) החולקים/ותתחומי עניין משותפים. הנושאים לשולחנות העגולים יקבעו על-פי חלוקה נושאית שלהתקצירים שיוגשו לכנס וישובצו למושב השולחנות העגולים.

לבסוף, כמדי שנה, יוענקו במסגרת האסיפההשנתית של האגודה הפרסים "פרס האגודה הסוציולוגית הישראלית על-שםאליהו לואי גוטמן למאמר מצטיין", ו"תחרות התזה המצטיינת".קולות קוראים יפורסמו בהמשך.



הגשת הצעות להשתתף כמציגים/ותבכנס

חברי/ות האגודה, חוקרים/ות, בעלי/ות תוארשני או שלישי, דוקטורנטים/ות, ותלמידי/ות תואר שני הנמצאים/ות בשלב מתקדם של כתיבתתזה מחקרית, המעוניינים/ות להציג את עבודתם/ן בכנס, מוזמנים/ות להגיש תקציריםלוועדה המארגנת. כמו בכנסים הקודמים, ניתן להציג בכנס מחקרים בכל נושאסוציולוגי, גם אם אינו קשור ישירות לנושא המרכזי של הכנס.

הגשת תקצירים למושבים של קהילות העניין,למושבי דיון אחרים ולשולחנות עגולים: תקצירים להצגה במסגרת המושבים יש להגיש דרך מערכתההרשמה ובהתאם להנחיות שיפורטו בהמשך.

חברי הוועדה המארגנת וראשי קהילות הענייןהרלבנטיות יבחנו את התקצירים, והנבחרים ביניהם ישובצו למושבים השונים, גםמתוך התחשבות בשיבוץ המועדף על הסוציולוג/ית. הוועדה המארגנת של הכנסתבחר ותשבץ תקצירים שיוגשו למושבים שלא במסגרת הקהילות.

המעוניינים להשתתף במושב שולחנות עגוליםיגישו את הרצאתם/ן ל"מושב כללי" במערכת ההרשמה.

לידיעתכם/ן: חלק מקהילות העניין של האגודהיפיצו במהלך השבועות הקרובים קולות קוראים ממוקדים עבור המושבים שבאחריותן.

מידע ועדכונים בנוגע לקולות הקוראים של קהילותהעניין השונות תוכלו למצוא בדף הפייסבוק של האגודה הסוציולוגית בכתובת: https://www.facebook.com/IsraelSociology, בעמוד הכנס שבאתר האגודה הסוציולוגית בכתובת: http://www.israel-sociology.org.il/index.aspx?id=1941, ובאתר הכנס: www.iss-annual-conference.org.il/2019

הגשת הצעות למושבים מאורגנים מראש ולשולחנותעגולים: ניתןלהגיש הצעות למושבים מאורגנים מראש ולשולחנות עגולים דרך מערכת ההרשמה ובהתאםלהנחיות שיפורטו בהמשך. חברי הוועדה המארגנת יבחנו את ההצעות ותישלח הודעת קבלה אודחיה למציע/ה במועד שנקבע למשלוח ההודעות על קבלת הצעות להרצאות בכנס.



כללי ההשתתפות בכנס

כל המשתתפים/ות בכנס – יו"ר מושבים,מתדיינים/ות, מרצים/ות ומאזינים/ות – חייבים/ות בחברות תקפה באגודה ובדמי הרשמהלכנס.

בהתאם למדיניות שקבעה האגודה, לסטודנטים/ותתינתן הנחה בדמי ההשתתפות וההרשמה בכפוף להצגת אישור לימודים.

כל משתתף/ת רשאי להציג עבודה אחת בלבד.מציגים/ות יוכלו לשמש גם כיו"ר מושבים וכמתדיינים.

· פרטים נוספים מתעדכנים בעמוד הפייסבוק שלהאגודה הסוציולוגית בכתובת:

https://www.facebook.com/IsraelSociology, ובדף הכנס שבאתר האגודה.

· פרטיםמלאים אודות תכנית הכנס יפורסמו בהמשך באתר הכנס.



לוח זמנים


Ø פתיחתמערכת הגשת התקצירים וההרשמה – 20.7.2018

Ø מועדאחרון להגשת תקצירים – 20.10.2018.

Ø תשובותתשלחנה עד ה-20.11.2018.

Ø הרשמהותשלום של המרצים/ות, יושבי/ות הראש והמתדיינים/ות עד ה-12.12.2018.

Ø הרשמהותשלום לשאר המשתתפים/ות בתעריף מוזל – עד 6.1.2019.

Ø הרשמהותשלום בתעריף רגיל מה-7.1.2019.



הנחיות להגשת תקצירים

יש להגיש את התקצירים (חובה להיות חבר/תאגודה) בשפה העברית ישירות דרך מערכת ההרשמה של הכנס בכתובת: https://registration.israel-sociology.org.il/2019

אנא הקפידו על עריכה לשונית של התקציריםבטרם הגשתם.

לאחר מילוי הפרטים בדף הרישום האלקטרוני,יש לצרף את התקציר פעמיים כדלקמן:

1. התקציר יועתק למשבצת המיועדת [הדבקת תוכןהתקציר]

2. התקציר יועלה כקובץ מצורף [בפורמט docx, doc או pdf]

חובה לצרף בעת הגשת התקציר ביוגרפיה קצרה(4-5 שורות), בשפה העברית, בדף הרישום האלקטרוני.

פורמט התקציר להגשה: כותרת המאמר, שם פרטיושם משפחה של הכותב/ת, תואר אקדמי או סטודנט/ית לתואר שני/שלישי, השתייכות מוסדית,דוא"ל ומספר טלפון.

גוף התקציר (עד 200 מילים): הצגת הנושאבקצרה, רקע (תיאוריה וספרות), המטרה או השאלה שביסוד המחקר, שיטת מחקר, ממצאים,דיון.

לתשומת ליבכם/ן: ניתן להגיש לכנס תקציר מאמראחד בלבד.




הנחיות להגשת הצעה עבורמושב נושאי מאורגן מראש או שולחן עגול

יש להגיש את ההצעות בשפה העברית ישירות דרךמערכת ההרשמה של הכנס בכתובת:

https://registration.israel-sociology.org.il/2019

אנא הקפידו על עריכה לשונית של התקציריםבטרם הגשתם.

להצעת מושב נושאי מאורגן מראש או נושאלדיון בשולחן עגול, יש להעלות במערכת ההרשמה את שם יו"ר המושב/השולחן העגול,תואר אקדמי, השתייכות מוסדית, דוא"ל וטלפון. בנוסף, יש להעלות הצגה קצרה שלעד 200 מילים המתארת את הנושא ואת הסוגיות המרכזיות שיעמדו לדיון. במקרה של מושב נושאימאורגן מראש יש להוסיף ולציין את פרטי המציגים/ות ולצרף את תקצירי המאמרים שיוצגובמושב.

פרטים נוספים לגבי הכנס יעודכנו בהמשך באתרהכנס:

http://www.iss-annual-conference.org.il/2019



בברכת כנס מוצלח ופורה,

ועדת הכנס

אורי בן-אליעזר, יו"ר הכנס uriben@soc.haifa.ac.il

רבקה רייכמן, דנה זרחין, אסא מרון, עמידסעאבנה, יובל פיינשטיין, מהא שחאדה


רכזת הכנס
: מורן טלמור isscon2019@gmail.com

מזכירת האגודה הסוציולוגית הישראלית: נעה זרקא NoaZarka@israel-sociology.com

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה