הרצאה: אסטרטגיות התמודדות של משפחות פ.. ב:מחקרי משפחה בין זהות לאי שוויון - קהילת משפחה ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'ג

09:30

בניין רבין

חדר 6001

אסטרטגיות התמודדות של משפחות פלסטיניות חסרות מעמד בישראל בפרספקטיבה אינטרסקציונאלית

המחקר עוסק בחקר משמעותהּ הרב-מימדית של תופעת חוסר המעמד בישראל, תוך התמקדות באוכלוסיית השוהים הפלסטינים חסרי המעמד. אוכלוסייה זו מתגוררת במדינה, ללא זכויות חברתיות ככלל אזרחי המדינה, ומתמודדת עם קשיים וחסמים רבים, עקב חוסר המעמד היא חווה פגיעה במספר מישורים ובמיוחד בהיבטים של בריאות, דיור, עבודה ורווחה.
אוכלוסייה זו בחייה במדינה, החל מזרות במדינה, קשיי שפה, חוסר קבלת זכויות חברתיות, עוני, הידרדרות התמיכה המשפחתית ופגיעה ברשתות החברתיות ואי היכולת לתכנן את המחר.
עיסוקו והתמקדותו של המחקר הוא בהזדמנויות הקיימות ובמחסומים העיקריים הנובעים ממעמדם הייחודי (או יותר מדויק, מהעדר המעמד שלהם) של אותן משפחות, תוך התמקדות בארבעה היבטים עיקריים:1. כלכלי 2. רשתות חברתיות ותמיכה ארגונית 3. פסיכולוגי 4. אוריינטציית העתיד.
שימוש בתיאוריה האינטרסקציונאלית כמסגרת תיאורטית אפשר לנו לבחון הצטלבות של מספר קטגוריות הפועלות במקביל, ולהבין כיצד אלה משפיעות על שוליות מרובה בקרב אוכלוסיית המחקר. זאת, דרך ניתוח ביקורתי של המבנה האתני, הלאומי, המגדרי והמעמדי האופייני למדינת ישראל.
הממצאים מבוססים על ראיונות עומק חצי מובנים עם 17 שוהים מחוסרי מעמד, מקורות טקסטואליים ואנשי מקצוע שונים, הממצאים מעידים על ריבוי חסמים בחיי השוהים הפלסטינים מחוסרי המעמד ביחס לתחומי: (1) שוק העבודה (2) מוסדות המדינה (3) רשתות חברתיות (4) ארגוני מגזר שלישי.
תרומות המחקר העיקריות הקרנת אור על ייחודיות אוכלוסיות שוליים בעלת מאפיינים וחסמים זהים החייה ומתקיימת ללא מעמד חוקי וזכויות חברתיות, הדגשת השלכות חוסר המעמד על חייהם, שיקוף כיצד חוסר מעמד משפטי, עוני ומצוקות חיים אלה נתפסות ונחוות בעיני אוכלוסייה זו, ומה האפשרויות העומדות בפניהם במטרה למציאת מענים הולמים.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה