הרצאה: מורים כאקרובטים: מהן רשתות ההג.. ב:זהות דתית, מגדר, פוליטיקה וממשליות בחינוך בישראל- קהילת חינוך ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'ב

16:30

בניין רבין

חדר 6002

מורים כאקרובטים: מהן רשתות ההגנה העשויות לאפשר למורים לדון בסוגיות פוליטיות ללא חשש

הוראת סוגיות שנויות במחלוקת (פלוגתות) בביה"ס הפך לתחום מחקר חשוב, במיוחד בעידן בו הדמוקרטיות המערביות סובלות משסעים פוליטיים ואתניים עמוקים. סוציולוגים של החינוך, בעולם ובישראל, מתארים מנגנוני צנזורה חיצוניים ופנימיים שחווים מורים, ואת האפקט המצנן של פרשיות 'השתקה' שזכו להד ציבורי נרחב. במחקר אתנוגרפי ביקשתי לבדוק האמנם נמנעים מורים לאזרחות מעיסוק בפלוגתות ומה הגורמים המשפיעים עליהם. ליוויתי קבוצת מורים מגוונת לאזרחות בבית ספר תיכון ציבורי 'רגיל', שאינו ממיין ואוכלוסייתו הטרוגנית בעיר 'מצביעת ימין'. הנתונים נותחו בגישה אקולוגית, ולפיכך נבדקו התכנים, לצד ההקשר הסוציו-פוליטי והמקצועי. באופן מפתיע, מצאתי כי כל המורים עסקו -לצד הכנה שיטתית לבחינות הבגרות- גם בדיון בפלוגתות מרתיעות באווירה פתוחה יחסית ולא נקטו באסטרטגיה של הימנעות. ממצאי חקר המקרה חידדו את השאלה העקרונית בדבר התנאים המאפשרים למורים החיים במציאות משתיקה לחוש בטוחים לעסוק בחינוך פוליטי.
לאור מטאפורה הרואה במורים אקרובטים המתמרנים בין תכתיבי המסגרת החברתית לבין רצונותיהם ויכולותיהם, הומשגו התנאים לתחושת הביטחון שלהם כשלוש רמות של רשתות הגנה: רשתות מערכתיות- השפעות מהרמה הלאומית (תכנית הלימודים; אתוס מקצועי); רשתות מקומיות- גורמים באקלים הבית ספרי (אופי השיח הפוליטי בביה"ס בכלל ובקרב צוות המורים; גיבוי ההנהלה); רשתות אישיות- הנובעות ממאפיינים ייחודיים של כל מורה (הביוגרפיה והשימוש הפרו-אקטיבי במיצוב החברתי שלו; יחסי אמון עם הכיתה; ידע מקצועי). רשתות ההגנה המקומיות והאישיות נמצאו כחזקות ומשפיעות יותר מהרשתות המערכתיות ומכאן נובעות המלצות יישומיות.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

האגודה הסוציולוגית הישראלית אוניברסיטת חיפה
חזרה למעלה